Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
зв'язатися з нами

Фінансові підсумки й перспективи

Financial results and prospects

Артем Жосан, керівник Кіровоградського регіонального відділення ОТП БанкуArtem Zhosan, Head of Kirovograd Regional Branch of OTP Bank
Про 2019-й
About 2019
Для банківської системи 2019 рік досить вдалий. Прибуток банків у цьому році б’є всі рекорди. Тільки за 10 місяців 2019 року українські банки заробили близько 52 млрд грн, а це – в 3,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року. ОТП Банк за цей період заробив 1,94 млрд грн, при цьому прибуток за 2018 рік становив 1,97 млрд грн.
Також не виправдалися прогнози експертів, які з року в рік прогнозують курс «за 30». У нинішному році, навпаки, гривня значно зміцнилася, в середньому на 10%, незважаючи на значні виплати по обслуговуванню держборгу (2019-2020 роки пікові по виплатах).
Не дуже вдалим рік був для с/г виробників, особливо націлених на експорт. На фоні зміцнення гривні просіли ціни на с/г продукцію, що призвело до недоотримання запланованих прибутків.
For the banking system, 2019 has been a good year. Banks’ profits this year are breaking all records. In the first 10 months of 2019 alone, Ukrainian banks earned about UAH 52 billion, which is 3.5 times more than in the same period of 2018. OTP Bank earned UAH 1.94 billion during this period, with profit for 2018 amounting to UAH 1.97 billion.
Also, the forecasts of experts, who annually predict the rate of “over 30”, were not justified … this year, on the contrary, the hryvnia has strengthened significantly, by an average of 10%, despite the significant payments on servicing the national debt (2019-2020 peak payments).
It was not a very good year for agricultural manufacturers, especially export-oriented ones. Against the background of the strengthening of the hryvnia, prices for agricultural products have fallen, which has led to a shortfall in planned profits.
Чого чекати в 2020 році з точки зору фінансової складової? Що буде з курсом долара?What to expect in 2020 in terms of the financial component? How is the dollar exchange rate going to behave?
Насправді у аналітиків OTP Group досить оптимістичні прогнози на 2020 рік, зростання економіки прогнозується на рівні 4%+ на рік. У будь-якому разі для початку нам потрібна нова угода з МВФ, можливо, умови співпраці досить жорсткі, але це стане значним позитивним сигналом для інших інвесторів. Це схоже на ситуацію, коли українська компанія отримує пряме фінансування ЄБРР: повністю перебудовується робота бухгалтерії, облік та звітність має вестись за міжнародними стандартами МСФО, репутаційні ризики мають бути мінімальні, а отримане фінансування буде навіть дорожче, ніж в українських банках з європейським корінням (наприклад, в ОТП Банку). Але це стає потужним індикатором для інших міжнародних інвесторів, що з цією компанію можна працювати, вона є надійним партнером. У результаті компанія отримує доступ до ринків з дешевим капіталом.
Відкриття ринку землі також дуже позитивний сигнал для інвесторів. Це нормальна світова практика, головне щоб усі законодавчі акти, всі регулятивні документи були коректно виписані, не має бути лазівок для зловживань та рейдерства, але це окрема тема розмови.
Щодо курсу національної валюти, то зараз ми маємо повністю справедливе курсоутворення, ринок має достатню ліквідність і є збалансованим. В цілому ж, у разі відсутності стресових, форс-мажорних ситуацій для економіки і країни, – значних курсових коливань у 2020 році ми не побачимо, а в разі сприятливої кон’юнктури ринку на основні позиції нашого експорту – метал та с/г продукція, курс може навіть ще зміцнитися.
Actually, OTP Group analysts are optimistic about 2020, with economic growth projected at 4% + per year. In any case, to begin with, we need a new agreement with the IMF, the terms of cooperation may be rather tough, but this will be a significant positive signal for other investors. This is similar to a situation when a Ukrainian company receives direct EBRD funding: accounting, audit and reporting systems need to be fully restructured to international IFRS standards, reputational risks should be minimal, and financing obtained will be even more expensive than in Ukrainian banks with European roots (OTP Bank, for instance). But it becomes a powerful indicator for other international investors that this company can be worked with, it is a reliable partner. As a result, the company gains access to cheap capital markets.
The opening of the land market is also a very positive signal for investors. This is a normal world practice, the main thing is that all legislative acts, all regulatory documents were properly written out, there should be no loophole for abuse and raiding, but this is generally a separate topic of conversation.
With regard to the national currency, we now have a completely fair exchange rate, the market has sufficient liquidity and is balanced. In general, in the absence of stressful, force-majeure situations for the economy and the country, we are not going to see significant exchange rate fluctuations in 2020, and in the case of favourable market conditions for the main positions of our exports, metal and agricultural products, the exchange rate may even strengthen.
Які нові банківські послуги з’являться? Для кого саме? What new banking services will appear? For whom exactly?
Насампер едбудуть з’являтись нові та розвиватимуться вже існуючі продукти для бізнесу. Відкриття ринку землі дасть можливість банкам кредитувати на купівлю та під заставу с/г земель. ОТП Банк вже розробляє такі продукти для наших аграріїв, ми маємо амбіційний план стати лідерами у цьому сегменті і маємо для цього необхідний ресурс. Буде розвиток продуктів для фінансування клієнтів МСБ, зараз цей сегмент ринку певною мірою обділений реальною увагою, на відміну від великих корпоративних клієнтів.
Фінансування для всіх сегментів ринку має подешевшати. НБУ стабільно знижує облікову ставку, прогноз на кінець 2020 року біля 9%, в той же час конкуренція на ринку кредитування збільшується, відповідно банки будуть знижувати свою маржу. В підсумку виграє клієнт, як корпоративний, так і роздрібний.
Також буде розвиватися електронний банкінг. Все більша кількість фінансових та документарних операцій буде переходити в режим «paperless», тобто в режим онлайн, і щоб конкурувати там, – онлайн-послуги мають бути максимально зручними та функціональними. Хіба могли ми подумати кілька років тому, що будемо через мобільний телефон кількома кліками купляти/продавати валюту? Чи мати можливість відносно легко інвестувати в ОВДП? А зараз це абсолютна норма нашого фінансового життя!
До речі, ОТП Банк був одним із перших банків, який запропонував своїм клієнтам послугу інвестування у валютні ОВДП та почав надавати послугу онлайн купівлі валюти, при цьому клієнт отримує реальний курс міжбанку!
First and foremost, new business products will appear while the existing ones are going to develop. The opening of the land market will allow banks to lend for purchase and issue loans secured by agricultural land. OTP Bank is already developing such products for our farmers, we have an ambitious plan to become leaders in this segment and we have the necessary resources for this. Product development will be developed to finance small and medium-sized business customers. Now, this market segment is somewhat deprived of real attention, unlike large corporate clients.
Financing for all market segments is going to be cheaper. The NBU is steadily reducing its discount rate, the forecast for the end of 2020 is about 9%, while competition in the lending market is increasing, so banks will lower their margins. As a result, both corporate and individual clients benefit.
E-banking is also being improved. An increasing number of financial and documentary operations will go into the paperless mode, that is, online, and in order to compete there, online services should be as convenient and functional as possible. Could we have thought a few years ago that we would buy/sell currencies through a mobile phone? That it could be relatively easy to invest in government bonds? And now this is the absolute norm of our financial life!
By the way, OTP Bank was one of the first banks to offer its clients the service of investing in foreign currency government bonds and began to provide online currency buying service, with the client receiving a real interbank exchange rate!
Які фінансові ризики можуть очікувати на бізнес та фізичних осіб?What financial risks can businesses and individuals expect?
Як ми вже говорили, основні ризики в наших реаліях – політичні.
Інвестори з великими очікуваннями та оптимізмом дивляться на нову владу. Але чітко визначити економічну ідеологію та політику зараз важко.
Вважаю, що можливе розчарування міжнародних партнерів, інвесторів та бізнесу у владі – і є головний та найбільший ризик, який може нас очікувати.
As we have said, the main risks in our realities are political.
Investors with high expectations and optimism are looking at the new government. However, it is difficult to define economic ideology and politics at the moment.
I suppose that international partners, investors and business may be disappointed in the government, which is the main and greatest risk that we can face.
[30.12.2019 17:53]
Інші записи від автора:
483