Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
зв'язатися з нами

Сергій Лисенко: Професійні та особисті якості – основа бізнесу

Serhii Lysenko: Professional and personal qualities are the basis
of business

Реклама, поліграфія, видавництво, а ще сноубординг, дайвінг, кайтсерфінг і безліч інших активних видів спорту – справи його життя, бізнес і захоплення. Власник поліграфічного рекламно-видавничого центру «КОД» Сергій Лисенко розповів про те, як розпочинав шлях до успішної справи, як розвиває видавництво і поліграфію в умовах тотальної діджиталізації та в чому секрет особистої ефективності.

Advertising, printing, publishing, as well as snowboarding, diving, kitesurfing and many other active sports, are the base of his life, business and hobbies. The owner of the printing and publishing centre “Kod” Serhii Lysenko told how he started the path to a successful business, how he develops publishing and printing in terms of total digitization and what is the secret of personal efficiency.


Пане Сергію, цікаво дізнатися про динаміку розвитку бізнесу від власника компанії – ровесниці незалежної України… В який період за 28 років працювалося найскладніше, а коли були більш-менш сприятливі умови?

Mr Sergii, it is interesting to know about the dynamics of business development from the owner of the company that is the peer of independent Ukraine… What period out of 28 years was the most difficult to work, and when did you experience more or less favourable conditions?
Свою діяльність ми розпочинали разом із батьком. Тоді він ще працював в інституті, про бізнес як такий було небагато уявлення. Спочатку наша робота концентрувалася навколо інжинірингових проєктів – до поліграфії ми дійшли пізніше. Звісно, найбільше запам’ятовуються перші етапи становлення – саме вони найбільш хвилюючі і ризикові. Складність була ще й у тому, що формування нашої компанії припало на часи становлення незалежної країни. Тоді все було не до кінця зрозумілим і непередбачуваним. Батько генерував бачення процесу, а я намагався додати йому комерційної складової – бізнесу… Шляхом проб і помилок ми обрали напрямок, який був затребуваним і який міг приносити прибуток. Попит на поліграфію зробив свою справу, і ми зуміли його правильно використати.

Ми поставляли друковану продукцію, переважно бланкову, на різні підприємства. Тоді не було інтернету, де можна було б дізнатися більше про особливості цієї роботи, не було можливості вивчати досвід інших. Нинішнє покоління молодих бізнесменів, мабуть, до кінця й не розуміє, як можна було займатися поліграфічним бізнесом без комп’ютерів та інтернету.

We started our enterprise with my father. At that time, he was still working at the institute, having just a little idea about the business itself. Initially, our work focused on engineering projects and we got to printing later. Obviously, the most memorable is the first stages of formation due to they are the most exciting and risky. The difficulty was also that our company was being formed together with an independent country while everything was not completely understood and was happening unpredictably. My father generated a vision of the process, and I tried to complete it by a commercial component – business … Through trial and error, we came to the direction that met up with demand and that could generate profit. The demand for paper products has done its part and we have managed to use it properly.

We delivered printed products, mainly letterhead, to various enterprises. At the time, there was no Internet where you could learn more about the features of this work, there was no way to study the experience of other countries. The current generation of young businessmen probably does not fully understand how it was possible to do the printing business without computers and the internet…

Як вдається адаптовуватися до активних технологічних трансформацій і діджиталізації? Обладнання і техніка швидко «старіють»…

How to adapt to active technological transformations and digitization? Equipment and machinery are rapidly ageing…

Інакше ніяк. Або ти слідкуєш за всіма тенденціями, або ти програв. Пам’ятаю, як ми придбали комп’ютер, вартістю, як хороша квартира… На ньому можна було набирати лише бланки, але ми розуміли, що в умовах наявного попиту й правильного підходу – все вийде. Були часи, коли ми кооперувалися з потужними друкарнями. Ми вміли продати – вони могли забезпечити виробництво продукції. Майже всі друкарні тоді були комунальними, а практика показала, що держава на сьогодні є не дуже ефективним власником. Їм було вигідно, а ми виконували ще й важливу соціальну функцію, надаючи державним підприємствам можливість виконувати необхідні обсяги. Наша компанія купувала папір, виконувала дизайнерську роботу, а друкарня друкувала. Ми розуміли, що встигати за всіма інноваціями в період технологічного прориву неможливо, тому обирали те, що має перспективу стабільності. Поступово модель роботи виробництва перейшла до фактично автоматизованого. Купуючи нове устаткування сьогодні, ми отримуємо високотехнологічний розум, обслуговувати який може лише одна людина. Ми одні з перших у центральній Україні випробували кольоровий офсетний друк. Експериментували і відкривали власні методи виробництва. Я б поділив історію розвитку поліграфії на три етапи: становлення, активна робота і діджиталізація. Останній етап кардинально змінив поліграфічну сферу, з’явилося багато нових можливостей, інновації дуже швидко генеруються й впроваджуються. Якщо раніше було кілька способів друку, то зараз їх різноманіття дивує навіть поліграфістів. І що цікаво – усі вони користуються великим попитом. За останні п’ять років наше обладнання оновилося на 90 відсотків, так само й технологія виробництва.There is no other way. Either you follow all the trends, or you lose. I remember how we bought a computer, which cost was equal to a good apartment… It was useful only for typing forms, but we knew that, in the conditions of available demand and the right approach, it would work. There were times when we cooperated with powerful printing houses. We knew how to sell while they could provide the manufacturing process. Almost all printing houses were communal at the time, and as the practice showed, the state had never been a very efficient owner. It was profitable for them and for us, as we also performed an important social function, enabling state-owned enterprises to fulfil the necessary volumes. Our company bought paper, did design work, and the printing houses published. We understood that it was impossible to keep up with all innovations during a technological breakthrough, so we chose something that has the prospect of stability. Gradually, the model of production has shifted to actually automated. When we buy new equipment today, we get a high-tech intellect that can be served by only one person. We are one of the first in Central Ukraine to test colour offset printing, experimented with and discovered our own production methods. I would divide the history of the development of printing into three stages: formation, active work and digitization. The last stage has dramatically changed the printing industry, many new opportunities have emerged, innovations are rapidly being generated and implemented. Previously, there were several ways to print, but now even polygraphists are surprised by their variety. And interestingly, they are all in high demand. Over the past five years, our equipment has been upgraded by 90 per cent, as well as manufacturing technology.
Як вдається залишатися на поліграфічному ринку? Ви охоплюєте всі напрямки виробництва поліграфічної продукції?

How do you manage to remain in the printing market? Do you cover all areas of production of printing products?

У світі немає жодної друкарні, яка б могла виконувати абсолютно усі види поліграфічних послуг. Ми спостерігаємо тенденцію до переходу друкарень у вузькопрофільні зони, бо охопити все одразу просто неможливо. Друкарні навчилися між собою взаємодіяти і обмінюватися замовленнями. Це як купувати iPhone, що комплектується деталями різних виробників… Поліграфія розвивається в усіх напрямках друку – від офсетного, цифрового, глибокого, флексодруку, широкоформатного до спеціальних видів… Діяльність нашої компанії – це не лише виробничі процеси, вона багатогранна, пов’язана з творчістю, мистецтвом, поезією… Мій батько, хоч і інженер за освітою, написав і видав вже не одну книжку…

There is no printing house in the world that can perform absolutely all kinds of printing services. We observe a tendency of printing shops turning into narrow-profile areas because it is simply impossible to cover everything at once. These establishments have learned to interact and exchange orders. It is similar to buying an iPhone that comes with parts from different manufacturers… Publishing is evolving in all directions of printing – from the offset, digital, intaglio, flexographic, large format to special types… The activity of our company is not only production processes, but it is also multifaceted, connected with creativity, art, poetry… My father, being an engineer by education, has written and published several books though…

Тобто «КОД» ще й видавець?

Does this mean that “Kod” is also the publisher?

Так, і ми в цьому напрямку працюємо досить потужно. У нашій країні є унікальні поети й письменники, проте держава не поспішає надавати їм підтримку. Видати книгу для поета чи письменника – це справа випадку й везіння. Ми намагаємося не стояти осторонь – це наша культура, пам’ять, історія… Цей напрямок координує батько, він увесь час спілкується з творчими колами, в дискусіях доводяться тексти до ідеалу, і в результаті ми маємо якісну збірку чи книжку, від якої важко відірватися. Так, в цьому є ризики, тому що тираж може не продатися і видавництво може навіть не окупити витрати, але для цього і проводиться серйозна робота над самими текстами. Велику роль у цій справі відіграє творча інтуїція… Якщо порівнювати читацький попит українців і європейців, то ми дуже відстаємо, мало читаємо і мало цікавимося культурою. Звісно, це більше справа державної політики, яка повинна формувати попит на культурні цінності.

Yes, and we work very hard in this direction. There are unique poets and writers in our country, but the public policy does not give them adequate support in this direction. Publishing a book for a poet or a writer is a matter of chance and luck. We try not to stand apart since this is our culture, memory, history … This direction is coordinated by the father, he constantly communicates with creative groups, where texts are being improved to the ideal by discussions and as a result, we have a quality collection or a book that is difficult to take a break from. Undoubtedly, there are risks, because the edition may not be sold and the publisher may not even get the compensation for the printing cost, so that is why serious work is being done on the texts themselves. The creative intuition has great importance in this matter… If we compare the reading demand of Ukrainians and Europeans, we are far behind, having low reading rate and little interest in culture. Certainly, this is more a matter of public policy, which is supposed to shape the demand for cultural values.

Чого більше у вашій діяльності – поліграфії чи реклами?

What makes a major part of your activity: printing or advertising?

Одне без іншого не існує. Часто до нас звертаються з ідеями і мріями, а наша команда вже надає їм реальних образів і втілення. Від текстів і візуальної подачі окремих замовлень до різних PR-стратегій. Наш досвід дозволяє надавати влучні й ефективні рекомендації з їх подальшим втіленням у газеті, листівці чи буклеті. У нас можна замовити будь-яку поліграфічну продукцію з розробкою дизайну – флаєри, буклети, каталоги й книги різних форматів і будь-яким тиражем. Виготовляємо широку лінійку сувенірної продукції…One does not exist without the other. People often come to us with ideas and dreams, and our team gives them an embodiment and real images eventually. Our creative range goes from texts and visual submission of individual orders to different PR strategies. Our experience allows you to provide accurate and effective recommendations, with their subsequent implementation in a newspaper, flyer or booklet. We take orders of any printing products with various design development such as flyers, booklets, catalogues and books of different formats and any edition. We produce a wide line of souvenir products…
Сергій Лисенко з батьком і молодшим сином
Які фактори є вирішальними для успішного результату у вашій діяльності?

What factors are crucial to a successful outcome in your business?

Дуже багато залежить від команди. Я пишаюся своїм колективом… Поліграфічний бізнес в широкому значенні не буває численним на працівників, ставки робляться на професійні та особисті якості людей. Це основа бізнесу. Найбільша і найвідповідальніша робота починається з розробки макету, підготовки його до друку, і тут людський фактор відіграє велику роль. У нас є свої особливості, наприклад, на одного працівника припадає по два–три комп’ютери одразу, щоб виконувати по кілька процесів одночасно. У нас є люди, які працюють у компанії більше двадцяти років, ми цінуємо культуру виробництва і створюємо усі належні умови для праці. А новітні технології в поєднанні з високою професійністю відкривають неймовірні можливості для наших замовників. Наприклад, цех широкоформатного друку та дільниця цифрового друку за своїми потужностями і можливостями найбільші у центральній Україні.

A lot depends on the team. I am proud of my team… The printing business in a broad sense is not numerous on employees, bets are made on the professional and personal qualities of people. This is the basis of the business. The biggest and most responsible work begins with designing the layout, preparing it for printing, and here the human factor plays a big role. We have our own features, for example, one employee has two or three computers at a time to perform several processes at once. We have people who have been working for the company for over twenty years, we value the culture of production and create all the necessary conditions for work. Meanwhile, the latest technologies, combined with high professionalism, open up incredible opportunities for our customers. For example, the large-format print shop and the digital printing department are the largest in Central Ukraine in terms of capacity and printing ability.

Пане Сергію, коли відбувся найбільший стрибок у розвитку компанії?

Mr Sergii, when was the biggest leap in company development?

В умовах виробництва зробити стрибок дуже складно, є певні виробничі обмеження. Стрибок можна зробити у сфері торгівлі, або ж при суттєвих інвестиціях… А верстат, призначений виробляти за годину енну кількість продукції, не зможе працювати швидше не погіршуючи якість. Наше зростання планомірне. Для інтенсивного розвитку бізнесу в Україні ще не створили необхідні умови. Ми працюємо фактично в екстремальних умовах, рентабельність важко назвати вигідною. Вона дозволяє лише тримати виробництво у належному стані, а розвиток забезпечується або власними інвестиціями, або ж за рахунок кредитних коштів, відсоткові ставки яких на сьогодні багатьох заганяють у безвихідь.


In production conditions it is very difficult to make a leap, there are certain production restrictions. A leap can be made in trade, or with significant investment… This way, a machine designed to produce an hour’s worth of production will not be able to work faster without compromising quality. Our growth is systematic. The necessary conditions for intensive business development in Ukraine have not yet been created. We actually work in extreme conditions, profitability can hardly be called profitable. It only allows to keep production in proper condition, and development is ensured either by our own investments or at the expense of credit funds, the interest rates of which drive many businessmen into a stalemate nowadays.«Зниження курсу долара, на мою думку, – це бомба сповільненої дії – всі знають, що це небезпечно, але ніхто не знає, коли вона вибухне»


Що, на вашу думку, може покращити економічний фон України?


What do you think could improve the economic background of Ukraine?

Українці нічим не гірші за японців чи американців, навпаки, наші інтелектуальні ресурси набагато перспективніші. Україні не вистачає лише дієвих інструментів, які б стимулювали ріст економіки. А якщо казати простіше, то не може держслужбовець, який, крім таблички на своїх дверях, нічим не ризикує, отримувати в рази більше доходів, ніж підприємець, який закладає власне житло в банки, щоб вистачало на розвиток справи і сплату податків. Цю систему треба змінювати докорінно. Всі говорять про боротьбу з корупцією, а менше її не стає. Підприємці, а саме на них тримається економіка України, утримують десятки тисяч чиновників, і ще й не мають ніякої можливості контролювати чи впливати на розподіл коштів платників податків, які називають державними… В таких умовах працювати, м’яко кажучи, непросто.

Ukrainians are not worse than Japanese or Americans, on the contrary, our intellectual resources are much more promising. Ukraine lacks only effective tools to stimulate economic growth. To put it bluntly, a civil servant who, apart from the sign on his door, risks nothing more than his income comparing to an entrepreneur who mortgages his own accommodation to banks in order to keep up with his business and pay his taxes. This system needs to be radically changed. Everyone talks about the fight against corruption, but its level doesn’t decrease. Entrepreneurs sponsor dozens of thousands of officials, namely the economy of Ukraine, and they have no ability to control or influence the distribution of taxpayers’ funds, which they call state ones… This way, it is absolutely not easy to work in such circumstances.

І все ж таки поліграфією в Україні займаються немало. Конкуренція в сфері рекламно-поліграфічних послуг здорова?

However, printing appears to be well developed in Ukraine. Is the competition in advertising and printing services healthy?

Цілком, і тут є цікава тенденція… До появи інтернету і можливостей передавати великі об’єми інформації фактично миттєво, рекламні агенції й поліграфічні компанії конкурували на рівні регіонів, де розташовувалися. Але вже кілька років, як географічні межі перестали існувати, замовник зі Львова з легкістю користується послугами друкарні, яка знаходиться в Києві чи Одесі… Ми маємо замовників по всій Україні і це дає всі підстави говорити про те, що люди сьогодні мають великий вибір, а виграють ті компанії, які на перше місце ставлять високу якість продукції. Логістика доставки товарів нині дуже розвинена і це створює фактично однакові конкурентні умови серед усіх українських рекламно-поліграфічних компаній. Більше того, друкарні досить ефективно співпрацюють між собою, і це не менш важлива перевага. У нас багато друзів-партнерів, а здорова конкуренція завжди заохочує до розвитку.

It is in general and there is an interesting trend … Before the advent of the Internet and the ability to transmit large amounts of information, virtually instantaneously, advertising agencies and printing companies competed at the level of the regions where they were located. But for several years now, as the geographical boundaries have ceased to exist, the customer from Lviv easily uses the services of a printing shop located in Kyiv or Odesa… We have customers all over Ukraine and this gives every reason to say that people today have a great choice, and the companies that put high-quality products at the forefront are the winners. The logistics of goods delivery is now really advanced and this creates practically a level playing field among all Ukrainian advertising and printing companies. Moreover, publishing companies cooperate quite effectively with each other, and this is another important advantage. We have many friendly partners, and healthy competition always stimulates development.

А як щодо подальших перспектив розвитку в умовах діджиталізації?

What about further prospects for development in terms of digitization?

Думаю, що років через п’ять великі підприємства, які працюють у сфері поліграфічних послуг, переберуться з великих міст у регіони з кількох причин… У невеликих містах і селах більше людяності в працівниках, як би це не банально звучало, утримувати виробництво дешевше, в тому числі і через абсолютно інші ставки на оренду приміщень чи земельних ділянок. Ті підприємства, які мають хороші потужності і чітку стратегію розвитку, завжди знайдуть можливість трансформуватися й адаптуватися до вимог часу. Так, є ризики, пов’язані з придбанням обладнання, адже тенденція до швидкого морального старіння технічних характеристик тільки зростає. Але це не привід зупинятися чи збавляти оберти.

I think that in five years’ time, large printing companies will move from big cities to regions for several reasons … In smaller cities and villages, workers are more humane, no matter how trite it may sound, to keep production cheaper, including through completely different rates for the rental of premises or land. Those businesses that have good facilities and a clear development strategy will always be able to transform and adapt to the demands of the times. Yes, there are risks associated with the purchase of equipment – the trend towards rapid moral ageing of specifications is only increasing. But this is not a reason to stop or slow down.

А як щодо тенденції зменшення попиту на друковану продукцію?

What about the downward trend in demand for printing products?

Якщо порівнювати морфологію поліграфічної продукції, то зараз є тенденція до зменшення тиражності і переходу до невеликих індивідуальних замовлень. Обсяги тиражної продукції зменшилися майже наполовину, але за рахунок нестандартних замовлень, які вимагають більш ретельної підготовки, роботи менше не стало.Comparing the morphology of printing products, there is now a tendency to reduce circulation and move to small individual orders. Circulation volumes have decreased by almost half, but due to non-standard orders requiring more thorough preparation, there hasn’t less work been done.
Багато українських підприємців покладали надію на поліпшення умов діяльності після зміни влади… Ви, як власник поліграфічного виробництва, вже відчули якісь зміни?

Many Ukrainian entrepreneurs have hoped to improve their business environment after the change of government … Have you, as the owner of the printing production, experienced any changes?

Наша компанія на сто відсотків імпортозалежна. В Україні для поліграфічної діяльності не виробляється сировина. Всі матеріали, обладнання імпортуються… Тому для нас фактично нічого не змінилося. А зниження курсу долара, на мою думку, – це бомба сповільненої дії – всі знають, що це небезпечно, але ніхто не знає, коли вона вибухне. Інвестиційний клімат досі залишається не цікавим закордонному інвестору. Українці, як виїжджали за кордон у пошуках більш оплачуваної роботи, так і продовжують виїжджати. Візьмемо сусідню Польщу і найелементарніші умови для розвитку підприємництва… Там кредит можна взяти під три відсотки річних, у нас – мінімум під двадцять. Як це змінити? Один із способів – впустити в Україну іноземні фінансові компанії. За два–три роки ми б стали процвітаючою державою завдяки цьому. Наша країна – це наш будинок, який ми протягом десятиріч ніяк не можемо добудувати…

Our company is one hundred per cent import-dependent. In Ukraine, raw materials are not produced for printing. All materials, equipment are imported… So, in fact, nothing has changed for us. What is more, in my opinion, the depreciation of the dollar is a time bomb, as everyone knows it is dangerous, but no one knows when it explodes. The investment climate remains unattractive to foreign investors. Ukrainians, as they go abroad in search of better-paid work, continue to leave. Let us consider neighbouring Poland and the most basic conditions for the development of entrepreneurship… There you can take a loan at three per cent per annum, we have – at least twenty. How to change it here? One of the tools is to let foreign financial companies enter Ukraine. In two to three years we would become a prosperous state due to that. Our country is our house, which construction we can not complete for decades…

Який із напрямків роботи вашого рекламно-поліграфічного центру найбільше подобається вам як власнику?

Which of your advertising and printing centre activities do you enjoy most as an owner?

«КОД» вдало поєднує кілька напрямків роботи. До класичних і перевірених додалися інноваційні й трендові. Нещодавно ми придбали обладнання для УФ-друку… Мені цікавий і близький кожен процес, це справа, якою я живу… Те, що однозначно подобається, так це не стояти на місці. До речі, ми закінчуємо роботу над сайтом, який дозволятиме невеликим рекламним агенціям зручно формувати технічні завдання і надсилати нам свої замовлення. Я займаюся вирішенням виробничих, творчих і стратегічних питань. Відповідальність за всі процеси робить їх однаково важливими.

“Kod” successfully combines several areas of work. The classic and proven are complemented by the innovative and trendy. We have recently purchased UV-printing equipment… I am excited by every single process, this is the thing I live by… What is definitely pleasing is that it is not remaining still. By the way, we are finalizing a site that will allow small advertising agencies to conveniently formulate terms of technical specification and send us their orders. I deal with solving production, creative and strategic issues. Being responsible for all processes makes them equally important.

Які досягнення компанії вважаєте найбільшими?

What are your greatest achievements?

Ми пишаємося нашим видавництвом, яке координує, як я вже говорив, мій батько – Віктор Федорович Лисенко. Ми друкуємо близько сотні книг щороку – підручники, технічну літературу, поезію, прозу… Книга – це те, що залишається на довгу пам’ять, це безцінна спадщина нашим дітям і внукам. І це те, на що, на жаль, поступово втрачається попит, і те, що ми з усіх сил намагаємося зберегти для наступних поколінь. Не менше досягнення – своя виробнича інфраструктура: офіс, цехи, умови праці… У нас, без сумніву, краща цифрова друкарня в центральному регіоні. Вже кілька років поспіль ми лідируємо в рейтингах підприємств своєї ніші. Ми маємо три нагороди «Лідер галузі». Ми не женемося за визнанням, ми любимо свою справу, тому і результати отримуємо відповідні.

ordinated, as I said before, by my father, Viktor Lysenko. We publish about a hundred books every year – textbooks, technical literature, poetry, prose… The book is something that remains for long memory, it is a priceless heritage for our children and grandchildren. And this is something that, unfortunately, is gradually losing demand, and something that we are struggling to keep for generations to come. Another important achievement is our own production infrastructure which includes an office, workshops, working conditions … We have, doubtlessly, the best digital printing house in the Central Region. For several years now we have been leading the rankings of our niche businesses. We have three ‘Industry Leader” awards. We do not pursue recognition, we love our business, so we get the correspondent results.

Як охарактеризуєте рекламний ринок України?

How do you describe the Ukrainian advertising market?

«КОД» працює більше в рекламі поліграфічній і зовнішній. Як на мене, то я б прибрав дев’яносто відсотків усіх носіїв зовнішньої реклами і визначив би єдині правила зовнішнього вигляду й розміщення решти десяти відсотків. У нас звикли робити «дешево й сердито», встановлюють де завгодно конструкції, які псують естетичний вигляд міста і часто є небезпечними. Рекламних носіїв не повинно бути багато, але вони обов’язково повинні бути якісними, як і сама реклама на них. Але це вже питання благоустрою міст…

“Kod” works particularly on printing and outdoor advertising. As for me, I would remove ninety per cent of all out-of-home advertising media and would like to define the unified appearance and placement rules for the remaining ten per cent. We are accustomed to doing “cheap and cheerful” work, installing designs anywhere and such that spoil the aesthetic look of the city and are often dangerous. There should not be a lot of advertising media, but they must be absolutely as good as the advertising on them. But this is already a question of urban improvement…

Подорожуючи Україною, ми часто зустрічаємо біл-борди з аморальним змістом, відвертими фото чи навіть граматичними помилками… Те, якою має бути зовнішня реклама, кимось регулюється?

While travelling in Ukraine, we often come across billboards with immoral content, candid photos, or even grammatical errors … Is the content of outdoor advertising regulated by someone?

Питання моральності – це питання загальної культури. Реклама та медіа якраз є потужними інструментами у формуванні суспільних цінностей. І це ті сфери, які б мали жорстко регулюватися законодавством. Поки у нас живуть і працюють за принципом «те, що не заборонено, – дозволено»… Чіткі правила неодмінно повинні бути, як і серйозні штрафи за їх порушення.

The question of morality is a matter of general culture. Advertising and media are powerful tools in shaping public values. And these are the areas that should be tightly regulated by law. As long as we live and work on the principle of “what is not forbidden is allowed” … Clear rules should certainly be, as well as serious penalties for their violation.

Рекламний несмак і її перенасичення на зовнішніх носіях – це «провінційність» мислення?

What does lack of taste in advertising and its glut on external media show? Provincial thinking?

Швидше корупційність… Всі знають, що той чи інший борд не може стояти під електромережею, а сіті-лайт – на підземних комунікаціях, але розуміють, що і те й інше належить як не відомому бізнесмену, так чиновнику або депутату. І так у всіх інших сферах.

Rather, corruption… Everyone understands that no board can stand under the power grid or the city-light locate on underground communications, but they realise that both belong to either a well-known businessman, an official or a deputy. The same situation happens to be in all other areas.

Майже стандартне запитання: на вашу думку, що чи хто може побороти корупцію в Україні?

Almost a standard question… In your opinion, who can fight corruption in Ukraine?

Воля політична на державному і місцевому рівнях, воля особиста – тих, хто втілюватиме зміни, і воля населення. Іншого шляху не існує. Проте, поки ми бачимо, що такий стан речей багатьох влаштовує.

The political will at the state and local levels, the personal will of those who will implement the changes, and the will of the population can. There is no other way. However, until now we continue to observe that many people are satisfied with present conditions.

Маєте власний секрет ефективності?

Do you have your own secret of efficient performance?

Працювати, і якомога більше (всміхається). Не будеш працювати, не буде ніякої ефективності. Треба відчувати ринок, вміти аналізувати й передбачати наступний крок у своїй сфері. Не менш важливо – підібрати хорошу команду. За всі роки роботи у нас, фактично, не змінилася кількість працівників, але набагато виросла ефективність кожного. І, звісно, жодна робота не приноситиме ефективний результат, якщо ти працюватимеш лише за гроші, робота повинна бути улюбленою.

Work as much as possible (Smiles – Ed). If you don’t work, there will be no efficiency. You need to feel the market, be able to analyze and anticipate the next step in your field. It is equally important to find a good team. Within all our years of work, in fact, the number of employees almost has not changed, but the efficiency of everyone has grown much. Surely, no job will produce an effective result, if you work only for money. Your profession must be your passion.

Що надихає в житті? Звідки черпаєте сили?

What inspires you in life? Where do you get your strength from?

Саме прагнення досягати поставлених цілей в бізнесі і особистому житті вже мотивує й надихає рухатися вперед. Людина отримує те, чим живе, до чого прагне, про що думає чи що говорить. Я перевірив це твердження на собі і живу саме з такими переконаннями.

The desire to achieve goals in business and personal life is actually motivating and inspiring to move forward. Man gets what he lives for, what he wants, what he thinks or says. I tested this statement for myself and I live with such convictions.

Хобі?

Your hobby?

Я дуже люблю активні та екстремальні види спорту… Плавання, прогулянки на велосипеді, ранкові пробіжки, фітнес тренування… Із задоволенням займаюсь сноубордингом, гірськими лижами, кайтсерфінгом, віндсерфінгом, парапланеризмом, дайвінгом, джампінгом. Я караванер з 10-річним досвідом. Маю особисті рекорди: пливу 25 метрів за 12 секунд; рекорд швидкості на гірських лижах – 131 км/год.
Маю двох дорослих синів – Ігоря та Ярослава і внука Джейкоба. Люблю та пишаюсь ними. Виростити успішних синів – непросто, тому вони – це теж моє хобі і моє життя. І звісно ж, без коханої теж ніяк не обійтися, її підтримка для чоловіка – це такий же успіх
I really like active and extreme sports… Swimming, cycling, morning jogging, fitness training… I enjoy snowboarding, skiing, kitesurfing, windsurfing, paragliding, diving, jumping. I am a caravaneer with 10 years of experience. I have personal bests: swimming 25 meters in 12 seconds; alpine skiing record is 131 km / h.
I have two grown sons, Igor and Yaroslav, and also a grandson Jacob. I love and am proud of them. It is not easy to raise successful sons, so they are my hobby and my life too. And of course, I can’t do it without my sweetheart who is a reliable support for a man, being as much of a success in life as in business.

Текст: Неля Желамська
Фото: Віталій Ніколенко

[10.01.2020 18:04]
Інші записи від автора:
745