Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
зв'язатися з нами

Як не перетворити святкування на факап

How Not to Turn the Celebration into a Fuck-up

Наталія Кліменкова,
тренерка з питань етикету
Natalia Klimenkova,
coach on etiquette
Вишукана ялинка і святковий стіл. Саме ці два новорічні атрибути створюють справді святковий настрій. Проте, щоб атмосфера Різдва повноцінно запанувала в домі чи офісі, в передноворічній метушні важливе не лише декорування простору – продумане меню та сервірування столу не менш важливі.
Щиро сподіваюся, що часи, коли з серванту виймався святковий посуд, закінчилися, і всі користуються гарним посудом у повсякденному житті. Проте, на Новий рік посуд все ж має бути по-особливому святковим.
Різноманітні підсвічники, ялинкові композиції із шишками та мішурою будуть як ніколи доречними у сервіруванні.
У разі, якщо ви влаштовуєте корпоративне свято, врахуйте кілька важливих правил:
Ви повинні мати два списки запрошених гостей. Перший – у алфавітному порядку, а другий – з чіткою розсадкою по столах.
Навпроти місця кожного гостя повинна стояти кувертна картка з його ім’ям.
У запрошенні обов’язково зазначте час, місце, DRESS COD.
Додатково у запрошені може міститися інформація щодо підтвердження присутності на заході та можливість запізнення. Це визначається скороченнями: RSVP (потрібне підтвердження присутності протягом 3–5 днів після отримання запрошення), Regrets only – відповідати лише при відмові, CT – припустиме академічне запізнення на 15 хвилин. Це може вказувати на те, що офіційна частина або промова відсутні. ST – необхідно прибути вчасно.
Якщо ж саме ви запрошені на свято, необхідно знати етичні тонкощі поведінки на прийомах:
Дізнавшись, де ваше місце за столом, ніколи не можна міняти місцями кувертні картки та сідати на інше місце. Навіть якщо вам хочеться сидіти в іншому оточенні. Це вважається моветоном. Адже організатори спеціально витратили на це свій час. Таким чином, на думку організаторів, можна уникнути різноманітних конфліктів та зав’язати «випадкові» необхідні знайомства. І якщо у вас є особисті побажання, їх можна висловити при підтвердженні своєї присутності на святі. Тоді ж зручно повідомити також про те, що ви, наприклад, вегетаріанець.
Не сідають за стіл та не починають їсти доти, поки це не зробить керівництво або почесні гості.
Останнім з’являється на святковому заході керівництво, та першим же його покидає. Тому на корпоративному банкеті бажано дочекатися, поки підуть голови корпорацій.
Якщо ви не встигли відвідати курси етикету, то не губіться перед великою кількістю столових приборів. Просто запам’ятайте – рухайтеся від крайніх пар приборів до центру тарілки, використовуючи їх по черзі. Вам покладуть таку кількість необхідних приборів, скільки буде змін закусок та страв.
Келихи з ігристим завжди тримаємо за ніжку та дивимось у вічі людині, коли звертаємось до неї з тостом. Жодних відмов про те, що ви не п’єте, не потрібно озвучувати. Просто підніміть келих та зробіть вигляд, що ви торкнулися губами напою. І все!
І невеличка порада для жінок: запам’ятайте – ніяких пакетів зі змінним взуттям. Ця деталь може зруйнувати найелегантніший образ. Тому приїздіть до святкової зали завжди у завершеному луці. Нехай усмішка та гарний настрій стануть вашими вірними супутниками протягом усіх новорічних свят!
Exquisite Christmas tree and festive table, these are the two New Year’s attributes that create a true holiday mood. However, in order for the atmosphere of Christmas to fully reign in your home or office, not only the space decoration is important in a New Year’s bustle, a well-planned menu and table setting are equally important.
I sincerely hope that the times when the festive tableware was taken out of the cupboard exceptionally for the celebration period are over and everyone is enjoying good tableware in everyday life. However, for the New Year, the dishes still have to be especially festive.
Various candlesticks, Christmas tree decorations with cones and tinsel will never be more relevant in serving.
If you are having a corporate holiday, here are some important rules to keep in mind:
You must have two guest lists. The first in alphabetical order, and the second with clear locating at the tables.
Each guest’s seat should be marked with an envelope with his name on it.
Be sure to include the following in the invitation: time, place, dress-code.
In addition, the invitation may include confirmation of attendance at the event and the possibility of being late. This is determined by the abbreviations: R.S.V P (required confirmation of attendance, 3-5 days after receiving of the invitation), Regrets only – only respond if denied, C.T – academic delay of 15 minutes is acceptable. This may indicate that there is no official part or a speech. S.T – must arrive on time.
If you are invited to an event, you need to know the ethical subtleties of behaviour at festive places:
When you find your seat at the table, you must never swap the couvert card or a seat. Even if you want to sit in a different environment, such an action is considered to be a bad manner. After all, the organizers purposely spent their time on this. Thus, according to them, it is possible to avoid various conflicts and make “occasional” necessary acquaintances. And if you have personal wishes, you can express them when you confirm your presence at the festival. At the same time, it is also convenient to report that you are, for example, a vegetarian.
You do not sit down at the table and start eating until leaders or guests of honour do so.
The last one to appear at the festive event and the first one to leave it are the bosses. Therefore, at a corporate banquet, it is advisable to wait for the heads of corporations to leave.
If you do not have time to attend the courses of etiquette, then do not get lost in front of a lot of cutlery. Just remember that moving from the opposite side pairs of appliances to the centre of the plate, using them one by one. You will be given as many necessary appliances as many snacks and dishes you can be served.
We always hold our sparkling wine glasses and look into the eyes of the person we are doing cheers with. No excuses that you do not drink should be voiced. Just raise your glass and pretend as if you have sipped the drink. And that’s all!
Additionally, one small tip for women: remember not to carry any bags with a change of shoes. This detail can ruin the most elegant image. Make sure to always arrive at the festive hall wearing the completed outfit. May smile and good mood become your true companions throughout the New Year!

[27.12.2019 21:38]
Інші записи від автора:
82